Natuurontwikkeling in de Biesbosch: van boerenland naar waterland

Jacques van der Neut houdt een lezing over natuurontwikkeling in de Biesbosch. Natuurontwikkelingsprojecten in de Biesbosch, gestart naar aanleiding van de Deltawet Grote Rivieren, gaan gepaard met nogal wat grondverzet. De hoge waterstanden van 1993 en 1995 brachten al die plannen qua uitvoering in een stroomversnelling. Voor de diverse dijkverzwaringstrajecten in het rivierengebied was destijds veel klei nodig en diverse in de omgeving van de Biesbosch liggende landbouwpolders werden afgegraven. Na deze werkzaamheden kondigde Rijkwaterstaat de komst van Ruimte voor de Rivier aan, beleid waarbij in het rivierengebied ruimte gecreëerd werd voor toekomstige hoge rivierafvoeren. Momenteel is er ruim 3000 hectare ‘nieuwe’ Biesboschnatuur gerealiseerd. De gegraven geulenstelsels zijn inmiddels in open verbinding met het omringende rivierwater gebracht. Jacques van der Neut werkt bij Staatsbosbeheer in de Biesbosch en hij maakte al deze ontwikkelingen van nabij mee.

Op delen die zich spontaan ontwikkelen ontstaan (tijdelijke) mogelijkheden voor karakteristieke pioniervegetaties met soorten zoals goudknopje, slijkgroen en klein vlooienkruid. Op en rond ondiepe (gegraven) waterpartijen worden regelmatig purperreiger, lepelaar, kleine en grote zilverreiger gezien. Als klap op de vuurpijl vestigde zich in 2012 een paartje zeearenden in het gebied. In 2014 kwam daar nog een koppel bij! Twee paar broedende zeearenden in hetzelfde gebied; een unicum voor ons land. In 2016 vestigde zich er zelfs een paartje broedende visarenden! Een jaar later voegde zich daar nog een paartje bij. Uit beide nesten vlogen in totaal zes jongen uit. Op diverse, aangelegde zandplaten broeden thans kleine plevier, kluut, visdief en zwartkopmeeuw. Met het ontwikkelen van de vegetatie zal het aantal broedparen van deze dynamische kustvogels weer geleidelijk afnemen. Tijdens de trekperiode foerageren en pleisteren er talloze steltlopers zoals: groenpootruiters, bosruiters, watersnippen, tureluurs en grutto's. In oktober 2018 gaan de Haringvlietsluizen op een ‘kier’, hetgeen voor de Biesbosch echter nauwelijks meer getijdenverschil oplevert. In de monding van het Haringvliet ontstaat door deze ingreep wel een brakwaterzone, waardoor de visintrek (van rivierprik, zeeprik, zeeforel en stekelbaars) zeer waarschijnlijk zal verbeteren. Wellicht schieten er dan ook bruinvissen en zeehonden naar ‘binnen’.

Locatie:
Het Bolwerk (Ravelijn 55, ingang spoorzijde/parkeerplaats)