Kwartelkoning

Voor het nationale Soortbeschermingsplan Kwartelkoning wordt getracht alle broedterritoria van de kwartelkoning in kaart te brengen.

Vanaf half mei wordt al regelmatig in de ochtend of in de avond gezocht naar roepende kwartelkoningen. De roepplaatsen worden zo spoedig mogelijk doorgegeven aan Sovon, zodat met de eigenaar van het terrein afspraken gemaakt kunnen worden voor het uitstellen van maaien.
Het telgebied ligt aan de westzijde van de IJssel, vanaf Slot Nijenbeek tot aan Deventer.

Jaarlijks vonden in mei en/of juni twee simultaantellingen plaats. Omdat er slechts heel zelden een territorium werd vastgesteld, is besloten na 2021 te stoppen met dit project.

Contactpersoon: